محدوده تقريبي قبولي داوطلبان منطقه يك كشور براساس رتبه قبولي

رشته رياضي

·      از رتبه ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰

روزانه‌هاي شهر‌ها و استان‌هاي بومي ـ كليه رشته‌ها

شبانه‌هاي شهر‌ها و استان‌هاي بومي ـ كليه رشته‌ها

روزانه شهرستان‌ها ـ كليه رشته‌ها

 

·      از رتبه ۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰

روزانه شهر‌ها و استان بومي ـ كليه رشته‌ها

 كارشناسي‌هاي روزانه شهر‌ها و استان بومي ـ علوم پايه. مديريت. حسابداري. اقتصاد.

 شبانه ساير شهر‌ها

 

·      از رتبه۸۰۰۰ تا ۱۳۰۰۰

روزانه و شبانه شهر‌هاي دور ـ كليه رشته‌ها

غير انتفاعي شهر‌ها و استان بومي

كارشناسي شهر‌هاي بومي و نزديك به محل سكونت

 

·      از رتبه ۱۳۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰

كارشناسي شهرستان‌ها ـ علوم پايه.مديريت.حسابداري. اقتصاد

غيرانتفاعي شهر‌ها و استان بومي و شهر‌ها و استان‌هاي غير بومي

 

·      از رتبه ۲۵۰۰۰ به بالا

غير انتفاعي

پيام نور 

                      

                     

انتخاب رشته  برای دبیرستان و دانشگاه

 

                 بابک اسماعیلی کتاب راز انتخاب

 

  برای خرید اینترنتی کتاب راز انتخاب  نوشته بابک اسماعیلی اینجا کلیک کنید!

  خرید کتاب در شهرستانها ، برای علاقمندان  و مدارس صرفا از طریق اینترنت میسر است .

  برای خرید کتاب در تهران به کتاب فروشی نشر رود، در خیابان کریم خان ،زیر پل کریم  خان ، جنب  کتاب فروشی نشر چشمه  مراجعه کنید.

 

        

              برای دانلود کتاب راهنمای انتخاب رشته اینجا کلیک کنید!

 

 

محدوده تقريبي قبولي داوطلبان منطقه يك كشور براساس رتبه قبولي

رشته تجربي

 

دندان پزشكي:        از رتبه ۱ تا ۱۰۰۰

داروسازي:              از رتبه ۱ تا ۱۰۰۰

دام پزشكي:           از رتبه ۱ تا ۱۵۰۰

پزشكي:                 از رتبه ۱ تا ۲5۰۰

 

زيست شناسي ـ ژنتيك... ميكروبيولوژي...سلولي ملكولي

از رتبه ۱ تا ۱۵۰۰ روزانه شهر‌ها و استان بومي ـ شبانه شهر‌ها و استان بومي

از رتبه ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ روزانه و شبانه شهر‌هاي دور

از رتبه ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ شبانه شهر‌هاي دور ـ غير انتفاعي و پيام نور

 

زيست شناسي ـ علوم گياهي و جانوري و عمومي...

از رتبه ۱ تا ۳۰۰۰ روزانه شهر‌ها و استان بومي وساير شهر‌هاي بزرگ

از رتبه ۳۰۰۰تا۴۵۰۰ روزانه و شبانه‌شهر‌هاي بزرگ و شبانه‌هاي شهر‌ها و استان‌بومي

از رتبه ۴۵۰۰ تا ۱۰۰۰۰ روزانه و شبانه‌هاي شهر‌هاي دور

از رتبه ۱۰۰۰۰ به بالا پيام نور و غير انتفاعي

 

شيمي

از رتبه ۱ تا ۲۵۰۰ روزانه و شبانه شهر‌ها و استان بومي

از رتبه ۲۵۰۰ تا ۶۰۰۰ روزانه شهر‌هاي دور ـ غير انتفاعي و پيام نور

از رتبه ۶۰۰۰ به بالا غير انتفاعي و پيام نور

 

زمين شناسي

ازرتبه ۱ تا ۸۰۰۰ روزانه شهر‌ها و استان بومي و شهر‌هاي بزرگ و...

از ۸۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ روزانه شهر‌هاي نزديك و...

از ۱۵۰۰۰ به بالا پيام نور و غير انتفاعي

 

پرستاري

از رتبه ۱ تا۲۵۰۰ شهر‌ها و استان بومي

از رتبه ۲۵۰۰ به بالا ساير دانشگاه‌هاي كشور

 

فيزيو تراپي

از رتبه ۱ تا ۲۵۰۰ كليه دانشگاه‌هاي كشور

 

مهندسي كشاورزي ـ علوم و صنايع غذايي

ازرتبه ۱ تا ۳۰۰۰ روزانه شهر‌ها و استان بومي و شهر‌هاي بزرگ

از رتبه ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ روزانه و شبانه شهر‌هاي دور

از رتبه ۶۰۰۰ به بالا غير انتفاعي و پيا م نور

 

مهندسي كشاورزي ـ ساير گرايش‌ها

از رتبه ۱ تا ۶۵۰۰ روزانه شهر‌ها و استان بومي و شهر‌هاي بزرگ

از رتبه ۶۵۰۰ تا ۱۳۰۰۰ روزانه و شبانه شهر‌هاي نزديك و بعد ساير شهر‌ها

از رتبه ۱۳۰۰۰ به بالا پيام نور و عير انتفاعي

 

روان شناسي

از رتبه ۱ تا ۴۵۰۰ كليه دانشگاهها ي ارايه دهنده

 

حسابداري

از رتبه ۱ تا ۶۰۰۰ روزانه و شبانه

رتبه ۶۰۰۰ به بالا پيام نور و غير انتفاعي

مديريت

از رتبه ۱ تا ۴۰۰۰ روزانه شهر‌ها و استان بومي و شهر‌هاي بزرگ

از رتبه ۴۰۰۰ تا۶۵۰۰ روزانه شهر‌هاي نزديك

از رتبه ۶۵۰۰ تا ۱۰۰۰۰ شبانه شهر‌هاي نزديك و روزانه شهر‌هاي دور

از رتبه ۱۰۰۰۰ به بالا پيام نور و غير انتفاعي

 

علوم اقتصادي

از رتبه ۱ تا ۶۵۰۰ شهر‌ها و استان بومي و شهر‌هاي بزرگ

از رتبه ۶۵۰۰ تا ۱۲۰۰۰ روزانه و شبانه شهر‌هاي دور

از رتبه ۱۲۰۰۰ به بالا پيام نور و غير انتفاعي

 


 

                    

انتخاب رشته  برای دبیرستان و دانشگاه

 

                 بابک اسماعیلی کتاب راز انتخاب

 

  برای خرید اینترنتی کتاب راز انتخاب  نوشته بابک اسماعیلی اینجا کلیک کنید!

  خرید کتاب در شهرستانها ، برای علاقمندان  و مدارس صرفا از طریق اینترنت میسر است .

  برای خرید کتاب در تهران به کتاب فروشی نشر رود، در خیابان کریم خان ،زیر پل کریم  خان ، جنب  کتاب فروشی نشر چشمه  مراجعه کنید.

 

        

              برای دانلود کتاب راهنمای انتخاب رشته اینجا کلیک کنید!

 

 

محدوده تقريبي قبولي داوطلبان منطقه يك كشور براساس رتبه قبولي

رشته انساني

 

·      از رتبه ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰

روزانه‌هاي شهر‌ها و استان بومي

شبانه‌هاي شهر‌ها و استان بومي

روزانه‌هاي شهر‌هاي نزديك (به جز حقوق. علوم سياسي.روان شناسي)

 و..........

 

·      از رتبه ۳۰۰۰ تا ۴۵۰۰

شبانه‌هاي شهر‌ها و استان بومي

روزانه شهرستان‌ها

غير انتفاعي شهر‌ها و استان بومي

و.........

 

·      از رتبه ۴۵۰۰ تا ۷۰۰۰

روزانه‌هاي شهرستان‌هاي دور

غير انتفاعي شهر‌هاي نزديك

و..........

 

·      از رتبه ۴۵۰۰ تا ۷۰۰۰

روزانه‌هاي شهرستان‌هاي دور

غير انتفاعي شهر‌هاي نزديك تهران

و.......... 

 

                    

انتخاب رشته  برای دبیرستان و دانشگاه

 

                 بابک اسماعیلی کتاب راز انتخاب

 

  برای خرید اینترنتی کتاب راز انتخاب  نوشته بابک اسماعیلی اینجا کلیک کنید!

  خرید کتاب در شهرستانها ، برای علاقمندان  و مدارس صرفا از طریق اینترنت میسر است .

  برای خرید کتاب در تهران به کتاب فروشی نشر رود، در خیابان کریم خان ،زیر پل کریم  خان ، جنب  کتاب فروشی نشر چشمه  مراجعه کنید.

 

        

 

 اولین شماره از سری جدید نشریه ضمیمه منتشر شد .

نشریه ای برای  همه دبیرستانی ها .

 نشریه ضمیمه را دانلود کنید و اطلاعات کامل

انتخاب رشته برای کنکور ۸۹  را مطالعه کنید .

 

اینجا کلیک کنید ! 

 

 

              برای دانلود کتاب راهنمای انتخاب رشته اینجا کلیک کنید!

 

 

+ نوشته شده در یکشنبه یازدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 16:19 توسط بهار اسماعیلی