محدوده تقريبي قبولي داوطلبان منطقه يك كشور براساس رتبه قبولي

رشته رياضي

·      از رتبه ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰

روزانه‌هاي شهر‌ها و استان‌هاي بومي ـ كليه رشته‌ها

شبانه‌هاي شهر‌ها و استان‌هاي بومي ـ كليه رشته‌ها

روزانه شهرستان‌ها ـ كليه رشته‌ها

 

·      از رتبه ۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰

روزانه شهر‌ها و استان بومي ـ كليه رشته‌ها

 كارشناسي‌هاي روزانه شهر‌ها و استان بومي ـ علوم پايه. مديريت. حسابداري. اقتصاد.

 شبانه ساير شهر‌ها

 

·      از رتبه۸۰۰۰ تا ۱۳۰۰۰

روزانه و شبانه شهر‌هاي دور ـ كليه رشته‌ها

غير انتفاعي شهر‌ها و استان بومي

كارشناسي شهر‌هاي بومي و نزديك به محل سكونت

 

·      از رتبه ۱۳۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰

كارشناسي شهرستان‌ها ـ علوم پايه.مديريت.حسابداري. اقتصاد

غيرانتفاعي شهر‌ها و استان بومي و شهر‌ها و استان‌هاي غير بومي

 

·      از رتبه ۲۵۰۰۰ به بالا

غير انتفاعي

پيام نور 

                      

                     

                 

 

 

        

              برای دانلود کتاب راهنمای انتخاب رشته اینجا کلیک کنید!

 

 

محدوده تقريبي قبولي داوطلبان منطقه يك كشور براساس رتبه قبولي

رشته تجربي

 

دندان پزشكي:        از رتبه ۱ تا ۱۰۰۰

داروسازي:              از رتبه ۱ تا ۱۰۰۰

دام پزشكي:           از رتبه ۱ تا ۱۵۰۰

پزشكي:                 از رتبه ۱ تا ۲5۰۰

 

زيست شناسي ـ ژنتيك... ميكروبيولوژي...سلولي ملكولي

از رتبه ۱ تا ۱۵۰۰ روزانه شهر‌ها و استان بومي ـ شبانه شهر‌ها و استان بومي

از رتبه ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ روزانه و شبانه شهر‌هاي دور

از رتبه ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ شبانه شهر‌هاي دور ـ غير انتفاعي و پيام نور

 

زيست شناسي ـ علوم گياهي و جانوري و عمومي...

از رتبه ۱ تا ۳۰۰۰ روزانه شهر‌ها و استان بومي وساير شهر‌هاي بزرگ

از رتبه ۳۰۰۰تا۴۵۰۰ روزانه و شبانه‌شهر‌هاي بزرگ و شبانه‌هاي شهر‌ها و استان‌بومي

از رتبه ۴۵۰۰ تا ۱۰۰۰۰ روزانه و شبانه‌هاي شهر‌هاي دور

از رتبه ۱۰۰۰۰ به بالا پيام نور و غير انتفاعي

 

شيمي

از رتبه ۱ تا ۲۵۰۰ روزانه و شبانه شهر‌ها و استان بومي

از رتبه ۲۵۰۰ تا ۶۰۰۰ روزانه شهر‌هاي دور ـ غير انتفاعي و پيام نور

از رتبه ۶۰۰۰ به بالا غير انتفاعي و پيام نور

 

زمين شناسي

ازرتبه ۱ تا ۸۰۰۰ روزانه شهر‌ها و استان بومي و شهر‌هاي بزرگ و...

از ۸۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ روزانه شهر‌هاي نزديك و...

از ۱۵۰۰۰ به بالا پيام نور و غير انتفاعي

 

پرستاري

از رتبه ۱ تا۲۵۰۰ شهر‌ها و استان بومي

از رتبه ۲۵۰۰ به بالا ساير دانشگاه‌هاي كشور

 

فيزيو تراپي

از رتبه ۱ تا ۲۵۰۰ كليه دانشگاه‌هاي كشور

 

مهندسي كشاورزي ـ علوم و صنايع غذايي

ازرتبه ۱ تا ۳۰۰۰ روزانه شهر‌ها و استان بومي و شهر‌هاي بزرگ

از رتبه ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ روزانه و شبانه شهر‌هاي دور

از رتبه ۶۰۰۰ به بالا غير انتفاعي و پيا م نور

 

مهندسي كشاورزي ـ ساير گرايش‌ها

از رتبه ۱ تا ۶۵۰۰ روزانه شهر‌ها و استان بومي و شهر‌هاي بزرگ

از رتبه ۶۵۰۰ تا ۱۳۰۰۰ روزانه و شبانه شهر‌هاي نزديك و بعد ساير شهر‌ها

از رتبه ۱۳۰۰۰ به بالا پيام نور و عير انتفاعي

 

روان شناسي

از رتبه ۱ تا ۴۵۰۰ كليه دانشگاهها ي ارايه دهنده

 

حسابداري

از رتبه ۱ تا ۶۰۰۰ روزانه و شبانه

رتبه ۶۰۰۰ به بالا پيام نور و غير انتفاعي

مديريت

از رتبه ۱ تا ۴۰۰۰ روزانه شهر‌ها و استان بومي و شهر‌هاي بزرگ

از رتبه ۴۰۰۰ تا۶۵۰۰ روزانه شهر‌هاي نزديك

از رتبه ۶۵۰۰ تا ۱۰۰۰۰ شبانه شهر‌هاي نزديك و روزانه شهر‌هاي دور

از رتبه ۱۰۰۰۰ به بالا پيام نور و غير انتفاعي

 

علوم اقتصادي

از رتبه ۱ تا ۶۵۰۰ شهر‌ها و استان بومي و شهر‌هاي بزرگ

از رتبه ۶۵۰۰ تا ۱۲۰۰۰ روزانه و شبانه شهر‌هاي دور

از رتبه ۱۲۰۰۰ به بالا پيام نور و غير انتفاعي

 


  

        

                                   برای دانلود کتاب راهنمای انتخاب رشته اینجا کلیک کنید! 

 

محدوده تقريبي قبولي داوطلبان منطقه يك كشور براساس رتبه قبولي

رشته انساني

 

·      از رتبه ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰

روزانه‌هاي شهر‌ها و استان بومي

شبانه‌هاي شهر‌ها و استان بومي

روزانه‌هاي شهر‌هاي نزديك (به جز حقوق. علوم سياسي.روان شناسي)

 و..........

 

·      از رتبه ۳۰۰۰ تا ۴۵۰۰

شبانه‌هاي شهر‌ها و استان بومي

روزانه شهرستان‌ها

غير انتفاعي شهر‌ها و استان بومي

و.........

 

·      از رتبه ۴۵۰۰ تا ۷۰۰۰

روزانه‌هاي شهرستان‌هاي دور

غير انتفاعي شهر‌هاي نزديك

و..........

 

·      از رتبه ۴۵۰۰ تا ۷۰۰۰

روزانه‌هاي شهرستان‌هاي دور

غير انتفاعي شهر‌هاي نزديك تهران

و.......... 

                             برای دانلود کتاب راهنمای انتخاب رشته اینجا کلیک کنید!

              

 

 اولین شماره از سری جدید نشریه ضمیمه منتشر شد .

نشریه ای برای  همه دبیرستانی ها .

 نشریه ضمیمه را دانلود کنید و اطلاعات کامل

انتخاب رشته برای کنکور ۸۹  را مطالعه کنید .

 

اینجا کلیک کنید ! 

 

 

 برای دانلود کتاب راهنمای انتخاب رشته اینجا کلیک کنید!

 

 


برچسب‌ها: با چه رتبه ای چه رشته ای قبول می شوم
+ نوشته شده در یکشنبه یازدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 16:19 توسط وبلاگ مشاوره